Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pozostając na niej, bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu
 Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Szukaj:
KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

              Zarząd Banku Spółdzielczego w Namysłowie uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2016 r. wprowadzone zostaną zmiany do ,,Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”. Wprowadzone modyfikacje wynikają ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących poszczególnych produktów oraz potrzeby dostosowania treści Regulaminu do rekomendacji i zaleceń wydawanych przez organy nadzoru nad działalnością Banków.

W przypadku, gdy jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość zadysponowania środkami zgromadzonymi na w/w rachunkach na wypadek śmierci. W przypadku śmierci posiadacza rachunku środki zgromadzone na wspomnianych rachunkach zostaną wypłacone wskazanym przez posiadacza rachunku osobom bliskim. Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w dowolnej placówce Banku.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe, o następującej treści:
,,1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
 2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacz rachunku.
 3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
 4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
 5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
 6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza”.
 
Od 1 lipca 2016 r. w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji (zapisobiorców) o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli złożona została taka dyspozycja w Banku, pragniemy przypomnieć o możliwości aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. Powyższe formalności można dokonać w dowolnej placówce Banku.
Pragnąc zachęcić Państwa do złożenia takiej/takich dyspozycji, Bank do końca 2016 roku obniżył o połowę wysokość opłaty za przyjęcie lub zmianę dyspozycji.
 
Z dniem 1 lipca 2016 r. zmianie ulegnie również ,,Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie”. Zmiany stawek w Taryfie są spowodowane wzrostem kosztów obsługi produktów i usług wynikających z eksploatacji i utrzymania systemów informatycznych oraz zmian regulacji zewnętrznych.
 
  
 
Zmiany do „Taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie”
 

W rozdziale IV CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH
W podrozdziale 4. OSOBY FIZYCZNE
 
W punkcie 2 zmianie ulega podpunkt 2.3 i 2.5 oraz dodaje się podpunkt 2.5.1 i 2.5.2:
2.      Prowadzenie rachunku miesięcznie:
2.3    POL-Konto                                                                                  
2.5    A’vista
2.5.1 A’vista książeczka
2.5.2 A’vista umowa                                                                                                         
 
 7,00
 
bez opłat
1,00
W punkcie 3 zmianie ulega podpunkt 3.3.3
3.        Bankowość Internetowa
3.3.3.  Realizacja zlecenia stałego                          
 
 1,00
W punkcie 9 zmianie ulega podpunkt 9.4
9.4      Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku
9.4.1   Przy transakcjach bezgotówkowych min 300,00 zł    
9.4.2   Przy transakcjach bezgotówkowych na kwotę poniżej 300,00 zł                   
 

2,00
4,00
W punkcie 13 zmianie ulega podpunkt 13.1.2 oraz dodaje się podpunkt 13.1.4
13.      Udzielanie informacji o rachunku:
13.1.2 Opłata za korzystanie z usługi – miesięczna          
13.1.4 Za 1 szt. SMS                                                                                          


bez opłaty
0,25
Punkt 32 otrzymuje brzmienie:
32. Za odwołanie pełnomocnictwa do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego/       
     A’vista umowa/A’vista książeczka
 
15,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Wprowadzone zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” oraz „Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie” dotyczą Państwa tylko w zakresie posiadanych przez Państwa produktów.
 
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż Bank z dniem:
- 11 marca 2016 r. zaprzestał pobierania opłat za czynności upominawcze z tytułu zaległości w spłacie kredytów konsumenckich,
- 06 czerwca 2016 r. będzie przesyłał karty debetowe na adres korespondencyjny Klienta.
 
Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zaproponowane zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” i „Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie” mają Państwo możliwość:
- wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
- zgłoszenia sprzeciwu, nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
 
Niezgłoszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian do dnia poprzedzającego dzień wejścia ich w życie jest równoznaczne z akceptacją przedkładanych zmian zawartych w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” i „Taryfie opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Namysłowie”.
 
Szczegółowych informacji o proponowanych zmianach udzielają pracownicy we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Namysłowie.

 O Banku | Opłaty i Prowizje | Placówki i Bankomaty | Mój Bank Kwartalnik | PROMOCJE | Oprocentowanie | Informacje prawne | REKLAMACJE | Polityka Prywatności | Ubezpieczenia | Aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Namysłowie