Na tej stronie są wykorzystywane pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pozostając na niej, bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

Nie pokazuj więcej tego komunikatu
 Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Szukaj:
O Banku

 

ZOSTAŃ NASZYM UDZIAŁOWCEM
 
Członkiem Banku może zostać zarówno osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych jak i osoba prawna.
Nasza społeczność spółdzielcza liczy ponad 11 tys. członków banku. O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji. O uchwale Zarządu zainteresowany powiadamiany jest na piśmie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.
 
JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM
Odwiedzając jedną z placówek banku wystarczy złożyć deklarację członkowską w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
Po złożeniu deklaracji pozostaje tylko wpłacenie wpisowego i zadeklarowanych udziałów:
 • Członek Banku Spółdzielczego będący osobą fizyczną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł. (słownie złotych: sto) oraz zadeklarować i wpłacić co najmniej jeden udział (1) – udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 12,00 zł. (słownie złotych: dwanaście 00/100).
 • Członek Banku Spółdzielczego będący osobą prawną jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 100,00 zł. (słownie złotych: sto) oraz zadeklarować i wpłacić nie mniej niż 10 udziałów. Wysokość jednego udziału wynosi 12,00 zł. (słownie złotych: dwanaście 00/100).
 
PRAWA CZŁONKÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAMYSŁOWIE

Członkowie mają prawo:
 • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego,
 • otrzymać odpis statutu i regulaminów,
 • do zapoznawania się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokołami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank Spółdzielczy z osobami trzecimi,
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • do zgłaszania wniosków z działalności Banku Spółdzielczego i żądania informacji o sposobie ich załatwienia.
Wszyscy członkowie mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 
Członkostwo ustaje na skutek:
 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.


O Banku | Opłaty i Prowizje | Placówki i Bankomaty | Mój Bank Kwartalnik | PROMOCJE | Oprocentowanie | Informacje prawne | REKLAMACJE | Polityka Prywatności | Ubezpieczenia | Aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone: Bank Spółdzielczy w Namysłowie