Informacja o agencie ubezpieczeniowym

„Informacja Banku Spółdzielczego w Namysłowie o dystrybucji ubezpieczeń” wydawana na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2486, z późn. zm.)

 

Informacja o firmie, pod którą wykonywana jest działalność agencyjna, adres siedziby oraz czy jest agentem ubezpieczeniowym albo agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające.

 1. Firma pod którą wykonywana jest działalność agencyjna: Bank Spółdzielczy w Namysłowie 
 2. Adres siedziby: Plac Wolności 12, 46-100 Namysłów 
 3. Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest agentem ubezpieczeniowym.

Informacja o firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których Bank Spółdzielczy w Namysłowie wykonuje działalność agencyjną

 1. Generali Życie T.U. S.A.
 2. Concordia Polska T. U. S.A.
 3. AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
 4. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacja o numerze wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (dalej: RAU) prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 1. Numer wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych: 11234445/A 
 2. Adres strony internetowej, na której rejestr jest dostępny: https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml 
 3. Sposób sprawdzenia wpisu do RAU: W celu sprawdzenia wpisu należy na podanej w pkt 2 stronie internetowej wybrać opcję „Szukaj agenta” następnie w oknie wyszukiwarki należy wypełnić co najmniej 2 pola np. wpisując numer wpisu tj. 11234445/A oraz firmę pod którą wykonywana jest działalność agencyjna tj. Bank Spółdzielczy w Namysłowie
  •  Numer agenta – oznacza 8-cyfrowy numer nadany po wpisaniu do rejestru agentów ubezpieczeniowych zakończony „/A”;

  •  Nazwa agenta – oznacza nazwę przedsiębiorcy (lub część nazwy) zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrem Sądowym;

  •  Imię – oznacza imię przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

  •  Nazwisko – oznacza nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

  •  Numer wpisu do rejestru KRS – oznacza dziesięciocyfrowy numer wpisu Agenta do rejestru KRS;

  •  Numer Identyfikacji Podatkowej – oznacza Numer Identyfikacji Podatkowej agenta;

  •  Numer PESEL – oznacza numer PESEL przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną;

  •  Miejscowość – oznacza miejscowość, w której dany przedsiębiorca ma siedzibę;

  •  Ulica – oznacza ulicę, na której znajduje się siedziba Agenta ubezpieczeniowego (nie należy podawać al., ul. itp.).

 

Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia (w szczególności: 1) honorarium płacone bezpośrednio przez klienta, 2) prowizja dowolnego rodzaju uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej, 3) inny rodzaj wynagrodzenia, 4) wynagrodzenie stanowiące połączenie rodzajów wynagrodzenia wymienionych w pkt 1-3)

Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych otrzymuję wynagrodzenie prowizyjne. W zależności od osiągnięcia wskaźników określonych w umowie agencyjnej, lub innych porozumień zawartych z zakładem ubezpieczeń, uprawniony jestem do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia prowizyjnego lub rzeczowego. Koszty powyższego wynagrodzenia uwzględnione zostały w składce ubezpieczeniowej. Z tytułu wykonywania czynności agencyjnych nie pobieram honorarium od klienta.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów

I. Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące postepowania reklamacyjnego, skargowego zostały uregulowane Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia oraz Porozumieniu Reklamacyjnym w zakresie związanym z ochroną ubezpieczeniową i rozpatrywane są zgodnie z procedurą obowiązującą we właściwym towarzystwie ubezpieczeń.

II. Reklamacje w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową rozpatrywane są zgodnie z „Regulaminem przyjmowania, rozpatrywania reklamacji skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Namysłowie”. Regulamin dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bsnamyslow.com.pl

III. Skargi - W przypadku nieuwzględnienia roszczeń klienta w trybie postępowania reklamacyjnego, klient ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

IV. Pozasądowego rozwiazywania sporów - Rzecznik Finansowy jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823, z późn. zm.). Zasady postępowania uregulowane są w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2270, z późn. zm.).

Dodatkowe informacje o agencie.

Bank Spółdzielczy w Namysłowie nie posiada akcji oraz udziałów Zakładów Ubezpieczeń uprawiających co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników (w przypadku Agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną).

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.